Życzenia Wielkanocne

Fra Angelico, Noli me tangere (1442 r., Muzeum Św. Marka, Florencja, Włochy)

Salve festa dies, toto venerabilis aevo, qua Deus infernum vicit et astra tenet.

Wszystkim Sympatykom oraz Czytelnikom „Myśli Katolickiej” serdecznie życzymy, by wielkopostne umartwienia oraz rozważanie Męki i Śmierci Męża boleści wydały plon obfity cnót wszelakich, umocniony cnotami nadprzyrodzonymi i łaskami, których hojnym Dawcą jest Zmartwychwstały Pan.

Stowarzyszenie im. Ks. Zygmunta Goliana

Od Redakcji na rocznicę śmierci ks. Zygmunta Goliana i założenia Stowarzyszenia jego imienia

Dzisiaj, w rocznicę śmierci ks. Zygmunta Goliana pragniemy szczególnie zachęcić Czytelników do zgłębiania spuścizny kaznodziejskiej tego ultramontańskego duchownego, którego imię zasługuje, by wymieniać je jednym tchem z imieniem ks. Skargi. Tak oto wspomina go przyjaciel, ks. Zdzisław Bartkiewicz, który podjął się usystematyzowania i wydania drukiem w 1888 roku kazań ks. Goliana: Czytaj dalej

Od Redakcji (styczeń 2019)

Nowa „Myśl Katolicka” powstała aby zapełnić poważną lukę w polskim sedewakantystycznym Internecie: braku strony poważnej, która byłaby nie tylko zbiorem tekstów, „biblioteką ‘58”, czy mieszanką różnych rewolucji wraz z szeroko pojętym „tradycjonalizmem” a nawet osobliwie rozumianym katolicyzmem. Naszym celem, od początku, było: „odrodzenie myśli katolickiej wśród rodaków naszych”, nie tylko poprzez wykładanie prawdy, ale także jej bronienie, wyprowadzanie z błędu[1], a także i przede wszystkim przez pobudzenie do myślenia i działania po prostu po katolicku. To przyświecało pierwotnemu pismu o tej nazwie, które jest dla nas wzorem zarówno w doktrynie, jak i w postawie. Czytaj dalej

Życzenia Bożonarodzeniowe

Robert Campin, Boże Narodzenie (ok. 1425, Musée des Beaux-Arts w Dijon, Francja)

Genuit puerpera Regem, cui nomen aeternum. (początek II antyfony Laudesów)

Wszystkim Czytelnikom „Myśli Katolickiej” i Sympatykom Stowarzyszenia im. Ks. Goliana życzymy, by do odpowiednio przygotowanych mieszkań duszy wstąpił Król chwały i panował w nich codziennie, w każdej chwili życia, tak, by całe życie odbijało to, co przez wiarę lśni w duszach.

Jednocześnie dziękujemy Wszystkim za nadesłane życzenia, wyrazy wdzięczności, wsparcia i zachęty do dalszej integralnie katolickiej działalności.

Redakcja „Myśli Katolickiej”

Od Redakcji (grudzień 2018)

Z nadejściem Adwentu Kościół przygotowuje swe dzieci „do godnego obchodzenia pamiątki pierwszego przyjścia na świat Pana Jezusa przez narodzenie się z Najświętszej Maryi Panny” (Katechizm większy pochwalony przez św. Piusa X).

Czyni to podając nam do rozważania cztery rzeczy: Boże obietnice przysłania Mesjasza, oczekiwanie sprawiedliwych Starego Testamentu na Jego przyjście, bezpośrednie przygotowanie na Jego przyjście przez Jana Chrzciciela oraz Jego powtórne przyjście jako Sędziego na końcu świata (tamże). Czytaj dalej

Od Redakcji (listopad 2018)

Albrecht Dürer, Wszyscy święci (olej na desce, 1511 r., Kunsthistorisches Museum, Wiedeń)

Uroczystość Wszystkich Świętych przywołuje na myśl bardzo ważną prawdę wiary, wyznawaną w Credo, a mianowicie świętych obcowanie. Kościół jest jeden, ten wojujący tu na ziemi zjednoczony jest z tym cierpiącym w czyśćcu i z tym tryumfującym w niebie. Jak czytamy w Katechizmie św. Piusa X: Czytaj dalej

Od Redakcji (październik 2018)

Hubert van Eyck, Chrystus Król (w ołtarzu katedry św. Bawona w Gandawie, Holandia)

W ostatnią niedzielę października wypada ustanowiona przez Ojca świętego Piusa XI uroczystość Chrystusa Króla. Ogłoszona w grudniu 1925 r. encykliką Quas primas uroczystość miała przypominać doktrynę o powszechnym panowaniu Chrystusa nad jednostkami, rodzinami, narodami i wszystkimi innymi grupami ludzi, by w ten sposób stanowić skuteczny środek zaradczy na wielkie nieszczęścia nawiedzające ten świat. Chrystusowe królowanie na ziemi obejmować winno wszystkich, jednostki, rodziny, narody, państwa, bowiem tylko wtedy pokój na ziemi będzie oparty na fundamencie prawdziwym i trwałym. Przeciwko temu fundamentowi występuje laicyzm (zeświecczenie) i liberalizm, który poprzez teoretyczną negację i praktyczne odrzucenie praw Chrystusa Króla nad światem doprowadził do tylu nieszczęść w czasach nowożytnych.

Dzieło obalania słodkiego panowania Chrystusowego rozpoczęto, jak naucza Pius XI, od zepchnięcia Kościoła z pierwszorzędnego miejsca, jakie zajmował w organizacji społecznej. Naturalnie doprowadzono w ten sposób do indyferentyzmu, relatywizmu a nawet ateizmu: Czytaj dalej

Błogosławieństwo papieskie św. Piusa X dla tygodnika „Myśl Katolicka”

Redagowana w Częstochowie w latach 1908-1914 r. „Myśl Katolicka” była przedmiotem krytyki, ale i uznania. Jednakże, jak stwierdził ks. Konstanty Majewski, członek Sodalitium Pianum i współpracownik pisma, nie tylko wrogowie Kościoła je bojkotują i nań napadają, ale również katolicy „za to, że wywiesiło sztandar ściśle katolicki i jawnie przy nim stoi”[1]. Trudno się dziwić, że bardzo ten sztandar raził modernistów i liberałów oraz różnego rodzaju pół i ćwierć-katolików, zaobserwować ten smutny fakt można i dziś. Lecz krytykowali ją też np. niektórzy duchowni za to, że redagowana jest przez świeckie kobiety, które nie są kompetentne w sprawach wiary[2]. I ten zabobon krąży tu i ówdzie nadal, więc przy okazji jeszcze doń wrócimy. Czytaj dalej

Św. Piusa X

Papież Pius X był protektorem katolików integralnych dlatego, że byli oni najwierniejszymi wykonawcami poleceń Papieża. Wyraźnie opowiedział się za tą tendencją w przemówieniu podczas konsystorza kardynalskiego 27 maja 1914 r., ostatniego w swym życiu. Niestety, prawie wszyscy mianowani wówczas kardynałowie należeli do frakcji liberalnej i postępowej, która stopniowo, w następnych dekadach, doprowadziła do stanu, w jakim znajdował się Kościół w chwili śmierci Piusa XII i przededniu Soboru Watykańskiego II. Czytaj dalej