Od Redakcji (październik 2018)

Hubert van Eyck, Chrystus Król (w ołtarzu katedry św. Bawona w Gandawie, Holandia)

W ostatnią niedzielę października wypada ustanowiona przez Ojca świętego Piusa XI uroczystość Chrystusa Króla. Ogłoszona w grudniu 1925 r. encykliką Quas primas uroczystość miała przypominać doktrynę o powszechnym panowaniu Chrystusa nad jednostkami, rodzinami, narodami i wszystkimi innymi grupami ludzi, by w ten sposób stanowić skuteczny środek zaradczy na wielkie nieszczęścia nawiedzające ten świat. Chrystusowe królowanie na ziemi obejmować winno wszystkich, jednostki, rodziny, narody, państwa, bowiem tylko wtedy pokój na ziemi będzie oparty na fundamencie prawdziwym i trwałym. Przeciwko temu fundamentowi występuje laicyzm (zeświecczenie) i liberalizm, który poprzez teoretyczną negację i praktyczne odrzucenie praw Chrystusa Króla nad światem doprowadził do tylu nieszczęść w czasach nowożytnych.

Dzieło obalania słodkiego panowania Chrystusowego rozpoczęto, jak naucza Pius XI, od zepchnięcia Kościoła z pierwszorzędnego miejsca, jakie zajmował w organizacji społecznej. Naturalnie doprowadzono w ten sposób do indyferentyzmu, relatywizmu a nawet ateizmu: Czytaj dalej

Błogosławieństwo papieskie św. Piusa X dla tygodnika „Myśl Katolicka”

Redagowana w Częstochowie w latach 1908-1914 r. „Myśl Katolicka” była przedmiotem krytyki, ale i uznania. Jednakże, jak stwierdził ks. Konstanty Majewski, członek Sodalitium Pianum i współpracownik pisma, nie tylko wrogowie Kościoła je bojkotują i nań napadają, ale również katolicy „za to, że wywiesiło sztandar ściśle katolicki i jawnie przy nim stoi”[1]. Trudno się dziwić, że bardzo ten sztandar raził modernistów i liberałów oraz różnego rodzaju pół i ćwierć-katolików, zaobserwować ten smutny fakt można i dziś. Lecz krytykowali ją też np. niektórzy duchowni za to, że redagowana jest przez świeckie kobiety, które nie są kompetentne w sprawach wiary[2]. I ten zabobon krąży tu i ówdzie nadal, więc przy okazji jeszcze doń wrócimy. Czytaj dalej

Św. Piusa X

Papież Pius X był protektorem katolików integralnych dlatego, że byli oni najwierniejszymi wykonawcami poleceń Papieża. Wyraźnie opowiedział się za tą tendencją w przemówieniu podczas konsystorza kardynalskiego 27 maja 1914 r., ostatniego w swym życiu. Niestety, prawie wszyscy mianowani wówczas kardynałowie należeli do frakcji liberalnej i postępowej, która stopniowo, w następnych dekadach, doprowadziła do stanu, w jakim znajdował się Kościół w chwili śmierci Piusa XII i przededniu Soboru Watykańskiego II. Czytaj dalej

Od Redakcji (wrzesień 2018)

Pół roku minęło od założenia Stowarzyszenia im. Ks. Zygmunta Goliana i naszej strony. Nie jest to, co prawda, wiele czasu, ale była to okazja pozwalająca nam na pewne podsumowanie, ogólną ocenę sytuacji, rachunek sumienia.

Jak wiemy z pierwszej „Myśli Katolickiej”, poziom katolicyzmu w Polsce był już wtedy marny. Powszechnemu liberalizmowi i brakowi tego „zmysłu katolickiego” w słowie i w postępowaniu sprzyja nasza polska natura: bierna, spokojna raczej (choć skłonna do wybuchów i „czynów bohaterskich” – zwykle nieprzemyślanych i za podszeptem naszych nieprzyjaciół). „Jakoś to będzie” i cenienie sobie nade wszystko „świętego spokoju” trafnie wyrażają nasze główne wady narodowe. Czytaj dalej

Matki Bożej Jasnogórskiej

Biorąc sobie za wzór polskich katolików integralnych Stowarzyszenie im. Ks. Goliana bez wahania przyjęło nazwę częstochowskiego tygodnika „Myśl Katolicka” dla swego organu internetowego. Pismo to prowadzone było przez siostry ze Zjednoczenia Pań o działalności katolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w latach 1908 – 1914. Wiernie trzymając się zasad głoszonych na łamach „Myśli Katolickiej” i my przyjęliśmy za naszą szczególną Patronkę Matkę Bożą Jasnogórską, więc w Jej uroczystość ponawiamy nasze oddanie Jej i obiecujemy wierność linii wytoczonej przez pobożne, dzielne i integralnie katolickie polskie siostry ze Zjednoczenia.

Domina Nostra Claromontana, ora pro nobis! Czytaj dalej

Od Redakcji (lipiec-sierpień 2018)

Honoriusz Bonnet, Drzewo społeczeństwa średniowiecznego (miniatura z XV wieku) (źródło: larousse.fr): na szczycie Papież i stan duchowny, pośrodku król, szlachta i wojsko, na dole mieszczanie i chłopi

Kościół katolicki to nie tylko zespół prawd objawionych i przekazanych wiernie przez Papieża i hierarchię mu podległą, to nie tylko jego boska konstytucja, czyli hierarchia, organizacja, urządzenia, prawa, zarządzenia dyscyplinarne oraz nadprzyrodzona misja zbawcza. Kościół to też wychowawczyni narodów, która z błędu wyprowadziła i pouczyła o prawdzie, która z zabobonów barbarzyństwa i ciemnoty pogaństwa podniosła narody całego świata do kultury i cywilizacji wyższej[i], katolickiej, opartej przede wszystkim na miłości Boga prawdziwego i bliźniego, którym jest każdy człowiek.

Owa wychowawcza rola Kościoła jest oczywiście przede wszystkim przyporządkowana zbawieniu człowieka, pouczeniu go o prawdzie do zbawienia koniecznej, wyrobieniu w nim woli, by żył zgodnie z tymi prawdami, by w każdym ukształtował się i żył sam Chrystus (Gal. IV, 19; Gal. II, 20; Fil. I, 21; II Kor. IV, 11). Czytaj dalej

Od Redakcji (czerwiec 2018)

Z końcem czerwca Kościół obchodzi święto Apostołów Piotra i Pawła, pierwszego Papieża, wybranego bezpośrednio przez samego Jezusa Chrystusa, i Apostoła Narodów, który z zaciekłego wroga religii Chrystusowej stał się jednym z jej najskuteczniejszych misjonarzy. Doniosłość tego święta podkreśla fakt, że jest ono jednym z 10 świąt obowiązkowych w Kościele powszechnym (i pozostaje takim też w Polsce – moderniści, którzy w 2003 r. „znieśli” obowiązek nie mają władzy w Kościele).

Liturgia tego dnia skupia się jednak na Piotrze, Opoce, na której Chrystus oparł swój Kościół (Mat. XVI, 18), na jego powszechnej władzy i jego prerogatywach. Doktryna o papiestwie to jedna z najistotniejszych prawd wiary katolickiej: powszechna władza Papieża, nad którą nie ma żadnej innej na świecie, jego magisterium nieomylne, zwyczajne (sprawowane na co dzień, jak naucza m.in. Pius XI) i nadzwyczajne (co potwierdził Vaticanum I), ostateczna instancja wszystkich sporów związanych z wiarą i moralnością (także czysto przyrodzoną!), obowiązek posłuszeństwa nie tylko w definicjach ex cathedra i nie tylko w tym, co obwarowane jest nieomylnością. Papież jest Wikariuszem Chrystusa, Jego zastępcą na ziemi, widzialną Głową Kościoła, którego niewidzialną pozostaje Chrystus, najwyższy Kapłan i Król i dlatego kto słucha Papieża, ten słucha samego Chrystusa. Czytaj dalej