Stowarzyszenie im. Ks. Goliana

Ks. Zygmunt Golian1Stowarzyszenie im. Ks. Zygmunta Goliana zawiązało się 21 lutego 2018 roku, w rocznicę śmierci (w 1885 r.) tego wybitnego polskiego duchownego katolickiego i ultramontanina, niestrudzonego obrońcy sprawy papieskiej w naszej ojczyźnie, jednego „z najdzielniejszych życiem i słowem głosicieli i obrońców prawdy Bo­żej w naszem społeczeństwie” (bp Nowodworski). Po kilku latach nieformalnych spotkań i współpracy pewna grupa katolików świeckich, których łączy wspólna wiara, zasady teoretyczne i praktyczne oraz szczera przyjaźń, uznała za rzecz pożyteczną i pożądaną nadanie ram formalnych swej dotychczasowej pracy na polu formacji doktrynalnej i działalności katolickiej.

I. Istota i zasada naczelna 

Stowarzyszenie im. Ks. Zygmunta Goliana jest zrzeszeniem katolików świeckich, pragnących integralnie wyznawać i praktykować naukę Chrystusa we wszystkich przejawach życia. Zasadą naczelną Stowarzyszenia jest patrzenie na wszystko, na całą rzeczywistość, przez pryzmat katolicki, integralnie katolicki, bez żadnej domieszki naturalizmu, liberalizmu, progresizmu, modernizmu i innych błędów zakażających działalność tak wielu katolików od dekad.

II. Źródła naczelnej zasady

Ten punkt widzenia oparty będzie na następujących źródłach:
– na urzędzie nauczycielskim Kościoła (magisterium), zarówno uroczystym, jak i zwyczajnym, który w sposób obowiązujący dla wszystkich katolików wykłada prawdy przez Boga objawione i z nimi związane (veritates connexae),
– na pismach świętych Ojców i Doktorów, zwłaszcza Doktora Anielskiego, którego Kościół podał nam wielokrotnie jako wzór uczoności, usankcjonowawszy jego doktrynę w wielu dokumentach i w swym Kodeksie Prawa Kanonicznego,
– na dziełach teologów zatwierdzonych przez Kościół,
– na myśli i działalności polskich i europejskich ultramontanów i katolików integralnych, obrońców papiestwa oraz gorliwych bojowników o integralność wiary, zarówno w wyznawaniu jej jak i w życiu zgodnie z nią, szczególnie z okresu pontyfikatów Piusa IX, Leona XIII i św. Piusa X (zwłaszcza myślimy tu o Sodalitium Pianum ks. prał. Benigniego i jego współpracownikach, w szczególności polskich, o środowisku „Myśli Katolickiej” i o Związku Katolickim),
– na myśli i działalności tych duchownych i świeckich, którzy w dobie Soboru Watykańskiego II i po nim zachowali wiarę integralną, bez kompromisu z modernistami (tu myślimy zwłaszcza o o. Guérard des Lauriers OP i opracowanej przezeń tezie z Cassiciacum, która dotyczy kwestii Autorytetu w Kościele w dobie posoborowej).

III. Patroni

Patronami Stowarzyszenia, obok ks. Goliana, są: Matka Boża Jasnogórska, Królowa Polski i szczególna Patronka naszego Narodu i Państwa oraz św. Pius X, którego program „odnowienia wszystkiego w Chrystusie” (E supremi apostolatus) jest dziś bardziej niż kiedykolwiek aktualny, oraz którego bezwzględność w walce z wrogami Kościoła, zewnętrznymi i wewnętrznymi, winna cechować wszelką akcję autentycznie katolicką.

IV. Działalność Stowarzyszenia

Działalność Stowarzyszenia jest przede wszystkim zwrócona ad intra i polega na pogłębionej formacji doktrynalnej poprzez pracę osobistą oraz referaty i odczyty przeprowadzane podczas zebrań Stowarzyszenia.

Następnie, ad extra, Stowarzyszenie szerzyć będzie znajomość zdrowej doktryny wśród ludzi dobrej woli, aby zaszczepiać w innych to spojrzenie integralnie katolickie na wszystkie przejawy życia, prywatnego i publicznego (contemplata aliis tradere).

Głównym organem zewnętrznej działalności Stowarzyszenia jest strona internetowa „Myśl Katolicka” (myslkatolicka.org). Pierwszy artykuł od Redakcji omawia szerzej ramy programowe organu Stowarzyszenia.

V. Członkostwo i współpraca

Do Stowarzyszenia przyjmowani będą katolicy kulturą i powagą wzorujący się na historycznych postaciach, które Stowarzyszenie obrało sobie za wzór, wytrwale i możliwie najdoskonalej wypełniający swe obowiązki stanu, wyznający zasady Stowarzyszenia nie tylko słowem, ale i wiernie stosujący je w życiu oraz gorliwi, ofiarni i wielkoduszni we współpracy dla wspólnych celów i zadań Stowarzyszenia, „qui generoso sunt animo, et ad pacifica certanda Dei certamina apertissimo” (Pius XII, Invicti athletae Christi).

Współpraca (artykuły, tłumaczenia, przepisywanie tekstów) ze stroną internetową „Myśl Katolicka” możliwa jest również dla osób, które nie należą do Stowarzyszenia, po uprzednim kontakcie z Redakcją strony (myslkatolicka@outlook.com).

VI. Podstawowe teksty

Najważniejsze teksty, które pomogą dokładniej poznać ideały przyświecające powstaniu Stowarzyszenia im. Ks. Goliana to:

1) Życiorys ks. Zygmunta Goliana
i. Krótki rys życia ks. Goliana autorstwa ks. Z. Bartkiewicza SI.
ii. Życiorys ks. Goliana napisany przez biskupa Nowodworskiego.
iii. Życiorys ks. Zygmunta Goliana autorstwa ks. Teofila Matuszewskiego.

2) Historia ultramontanizmu i katolicyzmu integralnego
i. „Testament duchowy” św. Piusa X, czyli alokucja Papieża z jego ostatniego konsystorza w maju 1914, w której jasno opowiada się za „katolikami integralnymi”.
ii. 
Program Sodalitium Pianum, organizacji założonej w 1909 roku przez ks. prał. Huberta Benigniego, która otrzymała trzykrotnie pochwałę od św. Piusa X.
iii. Krótkie notki biograficzne włoskich katolików nieustępliwych i integralnych.
iv. Krótkie notki biograficzne francuskich katolików integralnych.
v. Krótkie notki biograficzne polskich ultramontanów i katolików integralnych (opracowanie w przygotowaniu).
vi. Artykuł wstępny pierwszego numeru „Fede e Ragione”, integralnie katolickiego pisma założonego przez ks. Pawła de Totha w 1919 roku, którego program jest również programem zarówno samego Stowarzyszenia im. Ks. Goliana jak i jego strony internetowej „Myśl Katolicka”.

3) Dzisiejszy kryzys w Kościele
i. „Katolicka odpowiedź na kryzys w Kościele” – ogólny wstęp do dzisiejszego problemu, omawiający różne stanowiska faktycznie przyjęte w ramach katolickiego sprzeciwu wobec doktryn i reform Soboru Watykańskiego II oraz wykazujący, które stanowisko jako jedyne jest w pełni spójne z doktryną Kościoła.
ii. „Początki oporu przeciwko soborowi” – ważny tekst ks. Franciszka Ricossy, przełożonego Instytutu Matki Dobrej Rady, stanowiący III część (z pięciu) polemiki z tekstem opublikowanym przez pismo Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, w którym włoski duchowny dokładnie omawia historyczne początki katolickiego oporu wobec soborowych doktryn i reform. Wykazuje w ten sposób fałszywość dwóch mitów szerzonych przez FSSPX: że zgromadzenie arcybiskupa Lefebvre’a było pierwsze (przed sedewakantystami) i że to sedewakantyści zerwali pierwotną jedność obozu „tradycjonalistycznego”. (Cały artykuł dostępny jest tu.)

4) Teza z Cassiciacum
i. „Teza z Cassiacium w skrócie” – artykuł, który omawia tezę możliwie najprzystępniej, wykazując to, co dostępne dla przeciętnego wiernego i to, co wymaga głębszej wiedzy filozoficznej i teologicznej. Tekst oparty jest w swych ramach ogólnych na wykładzie ks. Franciszka Ricossy i na innych opublikowanych opracowaniach tezy.
ii. „Wyjaśnienie tezy biskupa Guérard des Lauriers” autorstwa bpa Donalda Sanborna – najkrótsze i najprostsze opracowanie tezy napisane przez duchownego.
iii. Wywiad z biskupem Guérard des Lauriers OP z 1987 roku – wywiad, w którym dominikański teolog odpowiada na pytania o tezę, arcybiskupie Lefebvrze, FSSPX, Mszy „una cum”, biskupstwie w sytuacji obecnej Kościoła i o przyszłości obecnego kryzysu.

VII. Zakończenie

Data powstania Stowarzyszenia im. Ks. Goliana nie jest przypadkowa nie tylko ze względu na ultramontańskiego kapłana, od którego bierze swą nazwę. Jest ona również bardzo bliska nadchodzącej rocznicy śmierci dwóch pierwszoplanowych postaci walki o integralność wiary, przeciwko modernizmowi sto lat temu i przeciwko neomodernizmowi soborowemu: ks. prał. Benigniego († 27 II 1934) i biskupa Guérard des Lauriers OP († 27 II 1988).

Swym istnieniem i działalnością Stowarzyszenie pragnie dołączyć do innych tego rodzaju inicjatyw na świecie, które prezentując się poważnie, jak tego sprawa wymaga, trzymają się nade wszystko nauki Chrystusowej przekazanej wiernie przez Kościół katolicki, przyjmując postawę nieustępliwą wobec wrogów zewnętrznych i wewnętrznych Kościoła.

Stowarzyszenie otrzymało już słowa zachęty i zapewnienie modlitwy o powodzenie w realizacji swych celów ze strony przełożonego i duchownych Instytutu Matki Dobrej Rady (Istituto Mater Boni Consilii). Ze swej strony Stowarzyszenie wspierać będzie dzieło tegoż Instytutu w Polsce szczególnie poprzez tłumaczenie artykułów z pisma „Sodalitium” oraz informując o donioślejszych wydarzeniach z życia Instytutu na łamach swej strony internetowej.

Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit coelum et terram.